Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'kappa' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'alpha' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'iota' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'iota' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'kappa' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'alpha' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nu' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'tau' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'eta' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'tau' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'alpha' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'epsilon' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nu' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'sigmaf' not defined in Entity, line: 89 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 95 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 95 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 96 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 97 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 99 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 100 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 100 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 101 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 102 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 104 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 105 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 107 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 108 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 108 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 109 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 111 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 113 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 115 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 116 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 117 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 119 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 121 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 123 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 124 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 126 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 127 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 128 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 130 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 131 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 133 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 135 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 136 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 137 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 139 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 140 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 141 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 143 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 145 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 146 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 147 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 148 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 150 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 152 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 157 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 159 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 161 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 166 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 167 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 169 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 170 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 171 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 172 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 173 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 175 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 177 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 179 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 180 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 182 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 183 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 185 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 186 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 189 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 192 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Entity 'nbsp' not defined in Entity, line: 194 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: img line 249 and a in Entity, line: 249 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: a line 249 and div in Entity, line: 249 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: div line 248 and body in Entity, line: 250 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Opening and ending tag mismatch: body line 58 and html in Entity, line: 251 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93

Warning: DOMDocument::loadXML(): Premature end of data in tag html line 2 in Entity, line: 252 in /home/betprogn/public_html/plugins/system/scriptsdown/scriptsdown.php on line 93
Yield, ROI και ικανότητα ενός tipster
Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Yield, ROI και ικανότητα ενός tipster

καιικαντηταενςYield, ROI  ό ό tipster
Πολλοί παίκτες του στοιχήματος επιλέγουν να ακολουθούν έναν tipster για διάφορους λόγους. Τι κάνει όμως έναν tipster άξιο εμπιστοσύνης;  Μπορεί βασικό κριτήριο να είναι οι γνώσεις του, το πόσο ενημερωμένος και ψαγμένος είναι, αλλά πάντα το τελικό «θέλω» των παικτών είναι το κέρδος. Παρακάτω θα αναλύσω λοιπόν το τι πρέπει να προσέχει κανείς, όταν επενδύει τα λεφτά του, πάνω σε κάποιον. Συγκεκριμένα οι παράγοντες που θα εξετάσουμε είναι τέσσερις: 1) hit rate, 2) yield, 3) ROI και 4) profitability
 
 
Hit rate
 
Σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «το ποσοστό επιτυχίας». Είναι ευρέως γνωστό σαν όρος και ίσως δε χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, αλλά για το τυπικό θα αναφέρω πως  το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον τύπο 
(αριθμός κερδισμένων επιλογών) / (σύνολο επιλογών).  
 
Παράδειγμα: αν παίξω 38 σημεία και κερδίσω τα 33, τότε έχω 33/38 = 0.868 = 86.8% hit rate
 
 
Yield
 
Η κυριολεκτική του μετάφραση είναι «απόδοση παραγωγής».  Όταν μιλάμε για στοίχημα όμως, αυτό που ισχύει είναι «η αποτελεσματικότητα των στοιχημάτων σε σύγκριση με το συνολικό μας παίξιμο»
 
Αν δε θες να ρισκάρεις πολύ, στοιχηματίζεις σε σημεία που έχουν πολλές πιθανότητες να βγουν. Τέτοια σημεία όμως έχουν μικρές αποδόσεις και μικρές αποδόσεις σημαίνει και μικρότερο yield. Παίζοντας μεγαλύτερες αποδόσεις λοιπόν, θα έχεις και μεγαλύτερα αποτελέσματα στο yield σου. Στο τομέα των tipster ένα yield από 7% και πάνω θεωρείται πολύ καλό. (αν το πλήθος των σημείων είναι από 100 και πάνω) Ταυτόχρονα όμως ένα μεγάλο yield δηλώνει ότι ίσως ο tipster απλά δίνει μεγάλες αποδόσεις. Γι αυτό και το yield πρέπει να ελέγχεται παράλληλα με το ROI του tipster.
 
2016 08 04 133749
 
Παράδειγμα: Έστω ότι ποντάρω 38 σημεία, με 20 μονάδες το καθένα, σε απόδοση 1.25. Άρα το συνολικό μου ποντάρισμα είναι 38x20 = 760. Αν κερδίσω τα 33 από αυτά, θα έχω καθαρό κέρδος 65 μονάδες. Οπότε θα έχω 65/760 = 0.0855 = 8.55% yield
 
 
 
ROI (Return On Investment)
 
Η κυριολεκτική του μετάφραση είναι «η επιστροφή της επένδυσης». Στον στοιχηματικό κόσμο λοιπόν, μας δείχνει το ποσοστό κέρδους ή ελλείμματος που μας αποφέρει η αρχική μας μπάνκα με τον τρόπο που παίζουμε. Το ROI σε οικονομικά πλαίσια μετριέται ανά μήνα ή ανά χρόνο. Στον τομέα των tipster είναι πιο αντιπροσωπευτικό να υπολογίζεται ανά 100 σημεία.
 
2016 08 04 133819
 
 
Παράδειγμα: Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, έχω ποντάρει 38 σημεία, με 20 μονάδες το καθένα, σε απόδοση 1.25, ξεκινώντας με μια μπάνκα 200 μονάδων. Αν κερδίσω τα 33 από αυτά, θα έχω καθαρό κέρδος 65 μονάδες. Οπότε θα έχω 265/200 = 1.325 = 132.5% ROI (το κερδοφόρο ποσοστό είναι το 132.5 – 100 = 32.5%)
 
 
 
Προσοχή! Το ROI και το Yield ΔΕΝ είναι το ίδιο!
 
Θα δείτε πολλούς να σας λένε ότι το ROI προκύπτει από τον τύπο  (κέρδος + συνολικό ποντάρισμα) / συνολικό ποντάρισμα.
Αυτό είναι λάθος, καθώς στην ουσία υπολογίζεις ξανά το yield σου! Απλά αντί να το βγάλεις πχ 8% το βγάζεις 108%.
 
Το yield υπολογίζει πόσο κερδίζεις όταν ξαναρισκάρεις διάφορα ποσά, ενώ το ROI πόσο κερδίζεις αποκλειστικά ρισκάροντας την αρχική σου κάβα (επένδυση).
 
 
 
Profitability
 
Η κυριολεκτική του μετάφραση είναι «κερδοφορία».  Μιλώντας για στοίχημα, αναφερόμαστε στο «λειτουργικό κέρδος», δηλαδή στο πόσο κερδίζουμε σε σχέση με αυτά που χάνουμε.
 
Μπορεί με το ROI να βλέπεις το ποσοστό κέρδους που έχεις σε σχέση με το αρχικό σου κεφάλαιο, αλλά με αυτόν τον τύπο βλέπεις αν κερδίζεις αρκετά σε σχέση με αυτά που χάνεις.
 
2016 08 04 133845
 
Παράδειγμα:  Επιμένοντας στο ίδιο παράδειγμα, έχω ποντάρει 38 σημεία, με 20 μονάδες το καθένα, σε απόδοση 1.25. Αν κερδίσω τα 33 από αυτά, θα έχω καθαρό κέρδος 65 μονάδες. Παράλληλα θα έχω χάσει και 5 σημεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι απώλειές μου θα είναι 5x20 = 100 μονάδες. Οπότε θα έχω 65/100 = 65% profitability
 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
 
Έχω ποντάρει 38 σημεία, με 20 μονάδες το καθένα, σε απόδοση 1.25, ξεκινώντας με μπάνκα 200 μονάδων. Άρα το συνολικό μου ποντάρισμα είναι 38x20 = 760 μονάδες. Αν κερδίσω τα 33 από αυτά, θα έχω καθαρό κέρδος 65 μονάδες. Παράλληλα θα έχω χάσει και 5 σημεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι απώλειές μου θα είναι 5x20 = 100 μονάδες.
 
Το hit rate μου είναι 86.8%.
Το yield μου είναι 8.55%.
Το ROI μου είναι 132.5%.
Το profitability μου είναι 65%.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
 
Έχω ποντάρει 50 σημεία, με 10 μονάδες το καθένα, σε απόδοση 3.33, ξεκινώντας με μπάνκα 850 μονάδων. Άρα το συνολικό μου ποντάρισμα είναι 50x10 = 500 μονάδες. Αν κερδίσω τα 17 από αυτά, θα έχω καθαρό κέρδος 66.1 μονάδες. Παράλληλα θα έχω χάσει και 33 σημεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι απώλειές μου θα είναι 33x10 = 330 μονάδες.
 
Το hit rate μου είναι 34%.
Το yield μου είναι 13.2%.
Το ROI μου είναι 107.8%.
Το profitability μου είναι 20%.
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
 
Όταν κάποιος βλέπει αυτά τα στατιστικά ενός tipster πρέπει να κάνει τις εξής σκέψεις:  
 
Το yield δείχνει ουσιαστικά το πόσο καλός είναι ο tipster και το πόσο αποδοτικός είναι στη δουλειά του.  Έναν tipster με yield μεγαλύτερο του 7% (σε 100 σημεία και πάνω) αξίζει να τον ακολουθήσεις, καθώς μακροχρόνια είναι κερδισμένος.
 
Μόνο του το yield όμως δεν δείχνει κάτι, γιατί ένα μεγάλο yield όπως στο Παράδειγμα 2, προκύπτει απλά επειδή ο tipster πόνταρε σε μεγάλες αποδόσεις. Οπότε το συγκρίνουμε και με το ROI, το οποίο μας δείχνει στην ουσία πόσο κέρδος βγάλαμε από το αρχικό μας κεφάλαιο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του τρόπου πονταρίσματος που ακολουθεί ο tipster, καθώς με τα σωστά πονταρίσματα θα επιφέρει και μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση με το αρχικό μας κεφάλαιο.
 
Καταλήγουμε λοιπόν ότι το yield δείχνει το πόσο ξέρει να επιλέγει σημεία ο tipster, ενώ το ROI το πόσο καλά ξέρει να τα ποντάρει κιόλας. Φυσικά ο απόλυτος στόχος είναι να πετύχει και τα δυο και να έχουμε σωστό παίξιμο, αλλά και μεγάλο κέρδος από αυτό.
 
Τέλος, το profitability δείχνει ουσιαστικά το πόσο συχνά πάει «κουβά» ο tipster. Βέβαια αν ξέρει να ποντάρει σωστά, ή παίζει με σωστό τρόπο τις αποδόσεις, ώστε ο κουβάς να μη του κάνει μεγάλο κακό, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. (για παράδειγμα ένας tipster που δίνει μεγάλες αποδόσεις προφανώς και δε μπορεί να έχει μεγάλο profitability, αφού είναι λογικό να έχει μικρό hit rate)
 
 
Ένας παίκτης λοιπόν που θέλει να ακολουθήσει για λίγα σημεία έναν tipster κοιτάει πρώτα αυτό το ποσοστό. Αντίθετα, ένας που τον ακολουθεί αρκετό καιρό δεν το προσέχει τόσο, γιατί όπως είπαμε δε μας νοιάζει το πόσο συχνά κερδίζουμε ή χάνουμε σημεία, αλλά αν το yield και το ROI του μας αποφέρουν κέρδη μακροχρόνια κι όχι για λίγες μέρες.
 
 
Επιμέλεια Τάσος Ναζαρίδης
 
 
Social Media
 
Μπορείτε να μας βρείτε με ένα like στο facebook, ένα follow στο twitter και μια προσθήκη στο google+.
Μπορείτε να με βρείτε στη προσωπική μου σελίδα στο facebook, ως Τάσος Ναζαρίδης Bet-Prognostika.
 
 
softweb Powered by SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions